Trang chủ >Van điều khiển > Bằng khí nén
Hình Tên sản phẩm Đặc tính kỹ thuật

Van xiên điều khiển khí nén 01FP (lắp ren) - Valvole Hofmann

Lắp ren

Van bướm điều khiển khí nén (single acting) - Automa

Wafer, Lug, RF

Van bướm điều khiển khí nén (double acting) - Automa

Wafer, Lug, RF

Van bi 3 mảnh điều khiển khí nén (single acting, lắp ren) - Automa

Single acting, Lắp ren

Van bi 3 mảnh điều khiển khí nén (double acting, lắp ren) - Automa

Double acting, Lắp ren

Van bướm điều khiển khí nén 14FW - Valvole Hofmann

Van bi 3 mảnh điều khiển khí nén (single acting, lắp ren) 16SF - Valvole Hofmann

Van bi 3 ngã điều khiển khí nén (double acting, lắp bích) - Automa

Van bi 3 ngã điều khiển khí nén (double acting, lắp ren) - Automa

Van dao điều khiển khí nén (double acting) - Automa

Van 3 ngã điều khiển khí nén 03FA - Valvole Hofmann

Van bi điều khiển khí nén (single acting, lắp ren) - Automa

Single acting, Lắp ren

Van bi điều khiển khí nén (double acting, lắp ren) - Automa

Double acting, Lắp ren

Van cầu điều khiển 39M8 - Valvole Hofmann

Van cầu điều khiển 11M9-3 - Valvole Hofmann

Van cầu điều khiển 11M9-2 - Valvole Hofmann

Van xả đáy - Automa

Van dao điều khiển khí nén (double acting) - Valvole Hofmann

Van bi 3 mảnh điều khiển khí nén (double acting, lắp ren) 16SF - Valvole Hofmann

Van bi 3 ngã điều khiển khí nén (double acting, lắp ren) - Valvole Hofmann

1 2